Koncepce domácí péče

Koncepce domácí péče

 

Koncepce  domácí péče

   1.         Klasifikace a náplň domácí péče Koncepce domácí péče vychází z koncepce ošetřovatelství a koncepcí souvisejících oborů.  

1.1.     Definice domácí péče

Domácí péčí je zdravotní péče poskytovaná pacientům na základě doporučení registrujícího  praktického  lékaře, registrujícího    praktického lékaře  pro děti a dorost  nebo ošetřujícího lékaře  při hospitalizaci v jejich vlastním sociálním prostředí. Domácí péče je zaměřena zejména na udržení a podporu zdraví, navrácení zdraví a  rozvoj  soběstačnosti, zmírňování utrpení nevyléčitelně nemocného člověka a zajištění klidného umírání a smrti.             

1.2.      Cíle domácí péče

 

·         Zajistit maximální rozsah, dostupnost, kvalitu a efektivitu zdravotní péče a pomoci pacientům, kterým je tato péče poskytovaná na základě doporučení k tomu příslušným lékařem, a to v jejich vlastním sociálním prostředí.

·         Eliminovat vliv nozokomiálních nákaz a iatropatogenního poškození na zdravotní stav pacientů.

  

1.3.        Vymezení činnosti domácí péče

 

               Poskytovatelé domácí péče samostatně vykonávají domácí péči, indikovanou praktickým a ošetřujícím lékařem a dále spolupracují s orgány státní správy  a samosprávy, s nevládními organizacemi a dalšími subjekty ve zdravotní a sociální sféře.

  1.3.1       Právní předpisy související s poskytováním  domácí  péče

·         Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu ve znění pozdějších předpisů;

·         Zákon č. 95/2004 Sb., o zdravotnickém povolání lékaře, zubaře a farmaceuta a navazujících prováděcích vyhláškách

·         Zákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních a navazujících prováděcích vyhláškách

·         Zákon č. 48/1997 Sb.,  o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů;

·         Zákon ČNR  č. 160/ 1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních ve znění pozdějších předpisů;

·         Zákon č. 258/2000 Sb.,  o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů;

·         Vyhláška  MZČR č. 440/2000 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění  a hygienické požadavky na provoz zdravotnických  zařízení a ústavů sociální péče v platném znění;

·         Vyhláška MZČR č. 101/2002 Sb., seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, kterou se mění vyhláška MZČR č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění  pozdějších předpisů;

·         Vyhláška MZČR č. 49/1993, Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, ve znění  pozdějších předpisů.

 1.3.2      Financování  domácí péče

·         Fond veřejného zdravotního pojištění a dle vyhlášky MZČR č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, v platném znění;

·         Přímou platbou pacienta (u pacientů, kteří nejsou pojištěni, nebo za výkony nehrazené ze zdravotního pojištění, nebo u pacientů, u kterých zdravotní pojišťovna nemá smluvní vztah ze zdravotnickým zařízením poskytujícím domácí péči, pokud pacient vědomě a záměrně zvolil nesmluvní zařízení);

·         Sponzorskými dary, z nadací, grantů apod.;

  

2.         Struktura  domácí péče

 

2.1.       Síť zařízení

              Síť zařízení pro poskytování domácí péče je zajištěna podle § 46 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. S ohledem na indikační skupiny pacientů v domácí péči je žádoucí zajistit nepřetržitou dostupnost 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. 

2.2.      Personální zajištění domácí péče             Doporučený minimální počet kvalifikovaných zdravotnických pracovníků  pro zajištění nepřetržitě dostupné domácí péče je 5,0 plných pracovních úvazků ve smluvním vztahu.  

2. 3.        Technické a prostorové vybavení pracoviště: 

               Technické a prostorové vybavení  zařízení poskytujícího domácí péči  musí splňovat požadavky pro bezpečný provoz  dle platných právních předpisů[1].  Dále je pracoviště vybaveno přístroji a pomůckami určenými  k ošetřovaní a provádění výkonů v domácí  péči.

 

Vybavení kontaktního pracoviště

 Základní doporučené vybavení:   

- kancelářský nábytek pro administrativní práci   

- uzamykatelná kartotéka pro zdravotnickou dokumentaci pacientů   

- uzamykatelná skříň na léčiva   

- lednička s chladícím boxem   

- pevné i mobilní telefonní linky + záznamníky   

- Informační technologie, včetně záložního zdroje 

Doporučené vybavení :  

- osobní automobil ve vlastnictví nebo smluvně zajištěnou dopravu 

Pomůcky a přístroje    

- tonometry   

- fonendoskopy   

- teploměry   

- inj. stříkačky a jehly   

- glukometry   

- sterilizátor nebo zajištěná sterilizace   

- nůžky, peany, pinzety, emitní misky   

- irigátor, rektální rourky, cévky   

- elektroodsávačka   

- obvazový materiál sterilní, nesterilní   

- rukavice sterilní, nesterilní   

- roušky sterilní, nesterilní   

- dezinfekční prostředky   

- boxy na likvidaci kontaminovaného materiálu   

- ochranné pomůcky a oděvy pro personál (dané vnitřním předpisem příslušné dle zákona)   

- brašny pro terénní pracovníky   

- sklad pomůcek pro momentální potřeby klientů (berle, zábrany, kompenzační pomůcky,  polohovací pomůcky, stolek k lůžku, zvedáky, antidekubitní  podložky a matrace,          přenosná WC, podložní mísy, přenosná vana)   

-  přenosné EKG 

Doporučené pomůcky:    -

 infúzní pumpa   

- injekční dávkovač   

- infúzní stojan   

- inhalátor   

- ambuvak   

- oxygenátor   

- biotronová lampa   

- nemocniční lůžka   

- a další dle potřeby a specifikace střediska 

Doporučené je také označení střediska - název střediska, odpovědný pracovník, návštěvní hodiny, telefonický kontakt 

2.4.           Kontrola kvality poskytované péče:  

Kvalitní domácí péče je základním cílem současného ošetřovatelství. Kvalitu domácí péče určují ošetřovatelské standardy, které současně stanovují její měřitelná kritéria.             

Součástí hodnocení domácí péče je:·        

průběžné hodnocení probíhající péče,

zpětné hodnocení poskytnuté péče na základě studia zdravotnické dokumentace a jiných písemných dokumentů. 

 

3.                Rozvoj domácí péče 

3.1.  Hlavní programy  

Vzhledem k demografickému vývoji je nutné uspokojit komplexní potřeby obyvatelstva.

     Programy  domácí péče budou  zaměřené na zlepšování podmínek v oblasti zajištění kvality, dostupnosti, komplexnosti a efektivity zdravotní péče se specifickým zaměřením na kvalitu života občanů.

 3.2  Očekávané trendy vývoje domácí  péče v budoucích letech budou zaměřeny na: 

·         Posílení významu domácí péče v systému zdravotní i sociální péče a v povědomí veřejnosti;

·         Posílení koordinace oboru s ostatními obory v systému zdravotní i sociální péče.

·         Zařazení  výuku o systému domácí péče do studijních a dalších vzdělávacích programů podle platných právních předpisů

 

3.3       Výzkum

 

            Výzkum v domácí péči je součástí výzkumu ve zdravotnictví.  Zařízení domácí péče jsou do výzkumu zapojeny přímo nebo prostřednictvím institucí v souladu  Resortním programem výzkumu a vývoje Ministerstva zdravotnictví 2004 – 2009 a Národním programem výzkumu. Výzkum v oboru je realizován na univerzitních pracovištích a v zařízeních  domácí péče. Po vstupu do EU je výzkum zaměřen také na rámcové programy, které jsou spravovány Evropskou komisí na podporu výzkumu a vývoje.

  3.4.           Mezinárodní aktivity               

Na mezinárodní úrovni jde především o výměnu informací o organizaci domácí  péče, formě poskytování a rozsahu činností, ve spolupráci s jinými organizacemi.