Informace pro pacienty

Registrace

Registrujeme pouze nové pacienty pokud skončili u svého dětského lékaře a ještě nemají registraci u praktického lékaře pro dospělé. V současné době nové pacienty až do odvolání nepřijímáme!

 

Informace k žádosti o lázně

Dle platné legislativy (zákon č.48/1997 Sb., ve znění zákona  č.1/2015 Sb., a vyhláška 4.2/2015 Sb.,) vypisuje žádost o lázeňskou péči navrhující lékař specialista. V případě nutnosti dopňujících informací o vašem zdravotním stavu, žádá revizní lékař vaší pojišťovny o součinnost všeobecného praktického lékaře.


 

Než přijdete do ordinace

Při příchodu si prosím připravte průkazku zdravotní pojišťovny a přihlaste se v novém elektronickém vyvolávacím systému umístěném na stěně u vchodu do čekárny.

Prosíme o nahlášení změn v osobních datech (například změna adresy, pojišťovny, zaměstnavatele atd.) na recepci naší ambulance. Také nahlaste změnu čísla mobilního telefonu a emailu.

V naší ordinaci Vám nabízíme možnost telefonické objednávky:

Jak se objednat ?

 

  • elektronickým objednávkovým systémem
  •  Telefonicky na čísle 556 794 170       
  •  Emailem : recepce@dumlekaru.cz

V případě stabilizovaného zdravotního stavu pacienta je možné si požádat o předepsání dlouhodobě užívaných léků pro sebe nebo rodinné příslušníky. Připravte si prosím rodné číslo, název a sílu léku a informaci o jeho dávkování. Nahlaste toto na recepci.

Ceník výkonů


 

Pokyny k odběrům

  • Odpoledne a večer před odběrem vynechejte tučná jídla.
  • Pokud se konkrétní vyšetření nestanoví, odběry se provádějí zásadně nalačno.
  • V případě alergie na desinfekční prostředky nebo na určitý typ náplasti oznamte tuto skutečnost ještě před odběrem.
  • Jestliže Vám v případě odběru krve bývá nevolno, oznamte toto rovněž před vlastním odběrem. Předejdete tak možným komplikacím (mdloby apod.). Odběr krve lze v těchto případech provádět vleže.
  • Po odběru se lze najíst a zejména u diabetiků je vhodné, aby měli jídlo s sebou a mohli tak dodržet navyklý denní režim


Akupunktura

  • Akupunkturní léčba není hrazena ze zdravotního pojištění.


 

Nabídka očkovacích programů

Proti chřipce- významně snižuje nemocnost, očkuje se jednou za rok, vždy na podzim očkovací látkou. 

Pro pacienty nad 65 let je očkovací vakcína zdarma.

Proti žloutence typu A - pro pracovníky v riziku infekce, pracující v rizikových oblastech, před cestami do zahraničí, apod.
Očkuje se kdykoliv 3 dávkami. 

Proti žloutence typu B - přenos krevní cestou a pohlavně přenášená nemoc. Očkuje se 3 dávkami.

Kombinovaná vakcína typu A i B – očkuje se 3 dávkami.

Klíšťová encefalitida – očkuje se 3 dávkami. Další přeočkování je po třech až pěti letech!

Očkování proti tetanu – celoročně vakcína v ordinaci, trvale k dispozici, plně hrazeno zdravotními pojišťovnami. Přeočkování nutné po 15 letech. Do 15 let od posledního očkování stačí jedna dávka. V intervalu delším než 15 let přeočkování 3 dávkami (první dávka, za měsíc druhá dávka, za 6-10 měsíců třetí dávka).

Prevenar 13 - vakcína proti pneumokokovým nákazám, nad 65 LET ZDARMA!

Pravidelné lékařské prohlídky(paragraf 87 Silničního zákonu)

(1) Pravidelným lékařským prohlídkám je povinen se podrobovat:

a) řidič vozidla, který při plnění úkolu souvisejících s výkonem zvláštních povinností užívá zvláštního výstražného světla modré barvy, případně doplněného o zvláštní zvukové výstražné znamení,
b) řidič, který řídí motorové vozidlo v pracovněprávním vztahu a u něhož je řízení motorového vozidla druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě,
c) řidič, u kterého je řízení motorového vozidla předmětem samostatné výdělečné činnosti prováděné podle zvláštního právního předpisu.
d) držitel řidičského oprávnění skupiny C, C+E, D, D+E nebo podskupiny C1, C1+E, D1 a D1+E, který řídí motorové vozidlo zařazené do příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění,
e) držitel osvědčení pro učitele řidičů pro výcvik v řízení motorových vozidel podle zvláštního právního předpisu.
 

(2) Vstupní lékařské prohlídce je osoba uvedená v odstavci 1 povinna se podrobit před zahájením výkonu činnosti uvedené v odstavci 1, dalším pravidelným lékařským prohlídkám pak do dovršení 50 let věku každé dva roky a po dovršení 50 let věku každoročně.

(3) Držitel řidičského oprávnění, který není osobou uvedenou v odstavci 1, je povinen se podrobit pravidelné lékařské prohlídce nejdříve šest měsíců před dovršením 65 a 68 let věku a nejpozději v den dovršení stanoveného věku, po dovršení 68 let věku pak každé dva roky.

(4) Posuzující lékař může na základě výsledku pravidelné lékařské prohlídky v odůvodněných případech, zejména s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu určit osobě uvedené v odstavci 1 nebo 3 (dále jen „povinná osoba“) termín další pravidelné lékařské prohlídky kratší, než jsou lhůty uvedené v odstavci 2 nebo 3.

(5) Je-li to potřebné pro zjištění zdravotní způsobilosti povinné osoby, může posuzující lékař nařídit provedení odborného vyšetření.

(6) Náklady na pravidelnou lékařskou prohlídku osob uvedených v odstavci 1 hradí u osob v pracovně právním vztahu zaměstnavatel. U osob uvedených v odstavci 1, které nejsou v pracovně právním vztahu, a u osob uvedených v odstavci 3 hradí náklady na pravidelnou lékařskou prohlídku tyto osoby.

(7) Prováděcí právní předpis upraví rozsah pravidelné lékařské prohlídky.