Informace pro pacienty

Registrace

Registrujeme  nové pacienty pokud skončili u svého dětského lékaře a ještě nemají registraci u praktického lékaře pro dospělé. V současné době nové pacienty až do odvolání nepřijímáme!


 

Než přijdete do ordinace

Při příchodu si prosím připravte průkazku zdravotní pojišťovny a přihlaste se na recepci. Dodržujte diskrétní zónu.

Prosíme o nahlášení změn v osobních datech (například změna adresy, pojišťovny, zaměstnavatele apod.) na recepci naší ambulance. Také nahlaste změnu čísla mobilního telefonu.

V naší ordinaci Vám nabízíme možnost telefonické objednávky:

Jak se objednat ?

  • Telefonicky na čísle 556 794 170       
  • Osobně na recepci.

V případě stabilizovaného zdravotního stavu pacienta je možné si požádat o předepsání dlouhodobě užívaných léků pro sebe nebo rodinné příslušníky. Připravte si prosím rodné číslo, název a sílu léku a informaci o jeho dávkování. Nahlaste toto na recepci.Pokyny k odběrům

  • Odpoledne a večer před odběrem vynechejte tučná jídla.
  • Pokud se konkrétní vyšetření nestanoví, odběry se provádějí zásadně nalačno.
  • V případě alergie na desinfekční prostředky nebo na určitý typ náplasti oznamte tuto skutečnost ještě před odběrem.
  • Jestliže Vám v případě odběru krve bývá nevolno, oznamte toto rovněž před vlastním odběrem. Předejdete tak možným komplikacím (mdloby apod.). Odběr krve lze v těchto případech provádět vleže.
  • Po odběru se lze najíst a zejména u diabetiků je vhodné, aby měli jídlo s sebou a mohli tak dodržet navyklý denní režim


Akupunktura

  • Akupunkturní léčba není hrazena ze zdravotního pojištění.
  • Registrovaní pacienti  platí 50Kč, neregistrovaní platí 100 Kč.


 

Nabídka očkovacích programů

Proti chřipce- významně snižuje nemocnost, očkuje se jednou za rok, vždy na podzim očkovací látkou. Pozor! Očkovací vakcína má výpadek do poloviny měsíce listopadu 2019.

Pro pacienty nad 65 let je očkovací vakcína zdarma.

Proti žloutence typu A - pro pracovníky v riziku infekce, pracující v rizikových oblastech, před cestami do zahraničí, apod.
Očkuje se kdykoliv 3 dávkami. 

Proti žloutence typu B - přenos krevní cestou a pohlavně přenášená nemoc. Očkuje se 3 dávkami.

Kombinovaná vakcína typu A i B – očkuje se 3 dávkami.

Klíšťová encefalitida – očkuje se 3 dávkami. Další přeočkování je po třech až pěti letech!

Očkování proti tetanu – celoročně vakcína v ordinaci, trvale k dispozici, plně hrazeno zdravotními pojišťovnami. Přeočkování nutné po 15 letech. Do 15 let od posledního očkování stačí jedna dávka. V intervalu delším než 15 let přeočkování 3 dávkami (první dávka, za měsíc druhá dávka, za 6-10 měsíců třetí dávka).

Prevenar 13 - vakcína proti pneumokokovým nákazám, nad 65 LET ZDARMA!

Boostrix - vakcína proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli. Očkuje se jednou dávkou.

Pravidelné lékařské prohlídky(paragraf 87 Silničního zákonu)

(1) Pravidelným lékařským prohlídkám je povinen se podrobovat:

a) řidič vozidla, který při plnění úkolu souvisejících s výkonem zvláštních povinností užívá zvláštního výstražného světla modré barvy, případně doplněného o zvláštní zvukové výstražné znamení,
b) řidič, který řídí motorové vozidlo v pracovněprávním vztahu a u něhož je řízení motorového vozidla druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě,
c) řidič, u kterého je řízení motorového vozidla předmětem samostatné výdělečné činnosti prováděné podle zvláštního právního předpisu.
d) držitel řidičského oprávnění skupiny C, C+E, D, D+E nebo podskupiny C1, C1+E, D1 a D1+E, který řídí motorové vozidlo zařazené do příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění,
e) držitel osvědčení pro učitele řidičů pro výcvik v řízení motorových vozidel podle zvláštního právního předpisu.
 

(2) Vstupní lékařské prohlídce je osoba uvedená v odstavci 1 povinna se podrobit před zahájením výkonu činnosti uvedené v odstavci 1, dalším pravidelným lékařským prohlídkám pak do dovršení 50 let věku každé dva roky a po dovršení 50 let věku každoročně.

(3) Držitel řidičského oprávnění, který není osobou uvedenou v odstavci 1, je povinen se podrobit pravidelné lékařské prohlídce nejdříve šest měsíců před dovršením 65 a 68 let věku a nejpozději v den dovršení stanoveného věku, po dovršení 68 let věku pak každé dva roky.

(4) Posuzující lékař může na základě výsledku pravidelné lékařské prohlídky v odůvodněných případech, zejména s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu určit osobě uvedené v odstavci 1 nebo 3 (dále jen „povinná osoba“) termín další pravidelné lékařské prohlídky kratší, než jsou lhůty uvedené v odstavci 2 nebo 3.

(5) Je-li to potřebné pro zjištění zdravotní způsobilosti povinné osoby, může posuzující lékař nařídit provedení odborného vyšetření.

(6) Náklady na pravidelnou lékařskou prohlídku osob uvedených v odstavci 1 hradí u osob v pracovně právním vztahu zaměstnavatel. U osob uvedených v odstavci 1, které nejsou v pracovně právním vztahu, a u osob uvedených v odstavci 3 hradí náklady na pravidelnou lékařskou prohlídku tyto osoby.

(7) Prováděcí právní předpis upraví rozsah pravidelné lékařské prohlídky.