Koncepce domácí péče

Koncepce domácí péče

 

   1.     Klasifikace a náplň domácí péče 

Koncepce domácí péče vychází z koncepce ošetřovatelství a koncepcí souvisejících oborů.  

1.1.     Definice domácí péče

Domácí péčí je zdravotní péče poskytovaná pacientům na základě doporučení registrujícího  praktického  lékaře, registrujícího    praktického lékaře  pro děti a dorost  nebo ošetřujícího lékaře  při hospitalizaci v jejich vlastním sociálním prostředí. Domácí péče je zaměřena zejména na udržení a podporu zdraví, navrácení zdraví a  rozvoj  soběstačnosti, zmírňování utrpení nevyléčitelně nemocného člověka a zajištění klidného umírání a smrti.             

1.2.      Cíle domácí péče

 

·         Zajistit maximální rozsah, dostupnost, kvalitu a efektivitu zdravotní péče a pomoci pacientům, kterým je tato péče poskytovaná na základě doporučení k tomu příslušným lékařem, a to v jejich vlastním sociálním prostředí.

·         Eliminovat vliv nozokomiálních nákaz a iatropatogenního poškození na zdravotní stav pacientů.

  

1.3.        Vymezení činnosti domácí péče

 

               Poskytovatelé domácí péče samostatně vykonávají domácí péči, indikovanou praktickým a ošetřujícím lékařem a dále spolupracují s orgány státní správy  a samosprávy, s nevládními organizacemi a dalšími subjekty ve zdravotní a sociální sféře.

  1.3.1       Právní předpisy související s poskytováním  domácí  péče

·         Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu ve znění pozdějších předpisů;

·         Zákon č. 95/2004 Sb., o zdravotnickém povolání lékaře, zubaře a farmaceuta a navazujících prováděcích vyhláškách

·         Zákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních a navazujících prováděcích vyhláškách

·         Zákon č. 48/1997 Sb.,  o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů;

·         Zákon ČNR  č. 160/ 1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních ve znění pozdějších předpisů;

·         Zákon č. 258/2000 Sb.,  o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů;

·         Vyhláška  MZČR č. 440/2000 Sb., kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění  a hygienické požadavky na provoz zdravotnických  zařízení a ústavů sociální péče v platném znění;

·         Vyhláška MZČR č. 101/2002 Sb., seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, kterou se mění vyhláška MZČR č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění  pozdějších předpisů;

·         Vyhláška MZČR č. 49/1993, Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, ve znění  pozdějších předpisů.

 

·